به گزارش از روابط عمومی کانون جوانان منطقه 14دیناروند؛ در جلسه امروز با چارت منطقه در دفتر دوم کانون منطقه ای

چند نکته مورد برسی قرار گرفت.


1- کارت های کانون آماده می باشد . فقط هر محله اعضای چارت اصلی با مشخصات و اعضا فعال با مشخصات را تحویل دهند. هر محله که اسامی خود را تحویل دهد، دو روز بعد کارت های خود را تحویل خواهد گرفت.

مدارک لازم :کپی کارت ملی - یک قعطه عکس - شماره تلفن همراه - آدرس منزل توسط ( منابع انسانی محلات )2- کارگاه روابط عمومی بعد از محرم شروع می شود فقط اعضای دارای کارت و چارت مرکزی می توانند شرکت نمایند. توسط  ( روابط عمومی منطقه )


3- چارت مرکزی در اول جلسه منابع انسانی جدید منطقه را معرفی خواهد کرد. توسط ( جلسه از بین محلات)4- مدیران نواحی 1 و 2 و 4  فورا انتخاب و معرفی گردد. توسط ( قائم مقام5- تایید و تکمیل فرم چهار امضایی دبیران محلات توسط ( دبیر کل منطقه )


6-  تمام محلات با نامه با روابط عمومی منطقه جهت گزارش و دعوت برگزاری برنامه - طرح - ایده - انتقاد - پیشنهاد و غیر .... در ارتباط باشند .

برای همین سربرگ کانون در اختیار محلات قرار خواهد گرفت و مهر کانون توسط دبیران تهیه و تنظیم خواهد شد. ( روابط عمومی )


7- امتیازات برای کارت کانون و بهره گیری بالاتر از فضاهای شهر تهران ( مدیر کمیته ها ی منطقه )

لطفا مطالب فوق را به اطلاع تمام اعضا محله برسانید